Touhula

Touhula som företag

Världen förändras snabbare än människan. När vår vardag idag fungerar i ett snabbt multitaskingtempo digitalt och mobilt, är den växande barnplantans behov fortfarande desamma som tidigare. En liten människa behöver få kärlek och gränser, motion och vila, mycket nytt och samtidigt välbekant - allt i en lämplig balans.

En småbarnsfostran som verkligen utgår från barnets nivå är viktigare idag än någonsin tidigare.

Touhula Småbarnsfostran har den här tanken som utgångspunkt. Vi kombinerar de bästa egenskaperna hos Finlands mest framåtsträvande daghem, för att såväl barn, föräldrar och personal ska tycka att det är meningsfullt att komma till dagis varje dag.

För barnet är Touhula framför allt det egna stället, där rutinerna, insikterna och tokigheterna bildar barnets vardag. Här kan barnet pröva sina gränser på ett tryggt sätt, lära sig nytt tillsammans med jämnåriga från olika bakgrunder och tillsammans med bekanta vuxna, som inte har för bråttom för barnets små stora behov.

För föräldrarna är vi en stödpunkt i vardagen och en partner för barnets fostran, som på ett äkta och uppriktigt sätt sitter vid samma sida av bordet. Tillsammans med föräldrarna bygger vi den starka grund, som barnet senare i livet kan bygga sin värld på.

Allt börjar i barndomen.

Uppgifter om företaget

Touhula-info

 • Touhula är Finlands största privata daghemsföretag
 • Daghem 150
 • Barn nästan 9000
 • Personal 2000

Viktiga händelser på vägen

 • 2010 inrättas en Touhula
 • 2010 KidCare Daycare Oy blir en del av Touhula
 • 2015 Aarresaari Oy blir en del av Touhula
 • 2016 Vekara Daghemmen blir en del av Touhula
 • 2016 Det ansvarsfulla och nordiska investeringsbolaget EQT blir ägare
 • 2016 Det första Touhula daghemmet öppnar sina dörrar i Helsingfors
 • 2017 Sodankylä får sitt första Touhula-daghem

Touhula – En ansvarsfull aktör

Touhula fungerar som ett komplement till de dagvårdstjänster som kommunerna producerar och det erbjuder familjer större valfrihet. Största delen av Touhulas verksamhet är baserad på servicesedelmodellen. Med modellen jämställs privat dagvård med de kommunala dagvårdstjänsterna, så att den är tillgänglig för alla barnfamiljer.

Företagets majoritetsägare är det nordiska investeringsföretaget EQT, bland delägarna finns bland annat finländska försäkringsbolag. EQT är ett ledande alternativt investeringsbolag med cirka 35 miljarder euro i rest kapital i 22 fonder. Första investeringen i Finland gjordes år 1996, och 1999 öppnade EQT sitt Helsingforskontor. EQT fonderna har investerat cirka 1,7 miljarder euro i finska bolag och idag anställer EQT portföljbolagen över 10 000 personer i Finland. De nuvarande finska innehaven är Terveystalo, Musti ja Mirri och Touhula. EQT är en ansvarsfull och långsiktigt ägare, engagerad i att utveckla företagen med stöd av ett omfattande industriellt rådgivarnätverk. EQT har haft samma mission sedan 1994 – EQT investerar i bra företag runtom världen för att hjälpa dem utvecklas till utmärkta och hållbara företag.

Touhulas hemkommun är Uleåborg. Företaget betalar sina skatter i Uleåborg och Finland. Touhulas personal betalar sina skatter i sin hemkommun.

Det som Touhula lovar, blir också verklighet

Mika Penttilä

Utbildnings- och kulturchef, Uleåborg stad
Lär mera

Varför har Uleåborgs stad valt Touhula som samarbetspartner?

Genom olika former av stöd har vi sedan länge samarbetat med Touhula. Under dryga fem år har vi haft ett tätare samarbete. År 2011 då Uleåborgs stad tog i bruk servicesedeln för barnomsorgen, valde vi Touhula som en av våra samarbetspartner. Vid den tidpunkten fanns det en klar ökning av barn som omfattas av barnomsorgen i Uleåborg.

Vilka erfarenheter har ni av Touhula?

Touhula är en mycket professionellt ledd organisation och en högkvalitativ avtalspart för Uleåborg. I Touhula-daghemmen fokuserar man på motion och idrott. Den satsningen stödjer också Uleåborgs egen strategi väl.

Vilken roll har privata daghem bland utbudet av daghemstjänster i Uleåborg?

De privata daghemmens roll är betydande, och de är en viktig del av stadens servicehelhet. Privata tjänsteproducenter stödjer och kompletterar kommunens egen tjänsteproduktion.

Gemensamt arbete för kommuninvånarna

Vesa Kulmala

Chef för tjänstesektorn, Bildningssektorn, Åbo stad
Lär mera

Varför har Åbo stad valt Touhula som samarbetspartner?

Samarbetet med Touhula har hela tiden varit naturligt och smidigt. Touhulas daghem byggs enligt överenskommelse och tidtabell. Touhula investerar också i byggnaden och därigenom får staden nya daghemsutrymmen.

Hur länge har ni samarbetat med Touhula?

Från år 2014 när det första Touhula daghemmet öppnades i Nättinummi.

Vilka erfarenheter har ni av Touhula?

Från ett behovsbaserat utgångsläge har vi tillsammans funderat över hur vi på bästa möjliga sätt kan betjäna barnfamiljerna i Åbo i daghemsfrågor. I vår verksamhet har vi hela tiden fokuserat på kommuninvånarnas behov.

Vilken roll har privata daghem när det gäller daghemsutbudet i Åbo?

År 2012 fattade vi ett beslut om att utvidga andelen av privat dagvårdsproduktion i Åbo. Det har funnits tillgång till goda privata tjänsteproducenter, och vi har uppnått de uppsatta målen i enlighet med tidtabellen.

Ur kundens synpunkt sett, hur viktigt anser du det vara att kostnaderna är för kommunal och privat dagvård är desamma?

Jag anser att det är en bra sak. Det är jämlikt gentemot kommuninvånarna och privat dagvård är ett verkligt alternativ för familjerna. Vi jobbar tillsammans för kommuninvånarna!